Esmaspäev, 29. mai 2017

V Millised on meie kooli järgmised arendustegevused?V Millised on meie kooli järgmised arendustegevused?

  1.  toetame õpetajate jätkuvat digipädevuste arendamist 
  2. õpetajate ja juhtkonna jätkuv koolitamine

a)      Hitsa „Tuleviku Õpetaja“ koolitusprogrammi järgnevate moodulite läbimine
              b)Kolleegilt kolleegile koolitused  
3. rakendame õppetundides projekti kaudu saadud digivahendeid

IV Mida oleme ise ja mida on meie kool arendusprotsessi käigus õppinud?
Uute mõtete ja ideede rakendamine võtab aega. Kindlasti ei haaku korraga kogu koolipere. See ongi loomulik, et algul tekivad need esimesed julged ning peale seda tekib julgus ka teistel.
Õpetaja kommentaar:
Minu tõrksus kursusel pakutava vastu võib olla tingitud asjaolust, et kooli tehnilised võimed on nõrgad ning IT tugi tundlik. Selleks, et õpilastele midagi õpetada, pean ennast teemas mugavalt ning "kodus" tundma. 
Peame oluliseks arendada õpetajate meeskonnatööd, parandada IT baasi ja julgustada õpetajaid saadud teadmis jagama ainetundides. Samuti peame oluliseks edaspidi korrastada ka sisekoolituse süsteemi.

III Kuidas toimus õpetajate, teiste kolleegide ja õpilaste kaasamine?
Arendusprojekti alguses oli meil võimalus tellida Hitsa Tuleviku õpetaja programmist koolitus „Õppimine digiajastul“. Kindlasti tekitas see algul õpetajate seas ehk ka vastuseisu, kuid koolituse alguses oli sellele registreerinud 22 õpetajat. Kuna koolituse käigus tuli ka läbi  viia üks ainetund, kus kasutatakse digivahendeid, siis oli sellesse kaasata ka õpilasi.

II Mis on läinud hästi?
Hästi on läinud see, et arendusprojekti alguses planeeritud tegevused on täidetud. Õpetajad on läbinud koolituse ja on julgemalt hakanud neid teadmisi ka ainetundides kasutama.
Õpetaja kommentaar:
Aga millised pädevuse ja õpiväljundid mina saavutasin? Ma olen julgem interneti ja arvuti/telefoni kasutamisel õppetöös. Ma tean milliseid õppekeskkondasid soovitava tulemuse saavutamiseks kasutada.
Olen seda meelt, et iga koolitus annab mulle uusi teadmisi, oskusi ja võimalusi enesearendamiseks ka peale saadud koolitust. Teatud asjad võtavad minu puhul aega, aga mul on tahtmine uut katsetada ja oma töösse juurutada.
 Meeldisid ülesanded, mida sai koos kolleegidega teha(arvestada tuleb ka teistega, arendab loomingulisust, tekitas avastamisrõõmu-miks mina selle peale kohe ei tulnud).

I Kuhu oleme arendusega tänaseks jõudnud?1.      Õpetajad on läbinud Hitsa „ Tuleviku Õpetaja“ koolitusprogrammi koolituse „Õppimine digiajastul“. Koolituses osales 22 õpetajat. Seoses koolituse läbimisega paranes kindlasti õpetajate digipädevusoskused. Koolituse üheks ülesandeks oli läbi viia ka üks ainetund, kus oleks kasutatud digivahendeid ning analüüsida seda. Üks näide õpetajalt ,kes osales koolitusel.

 

Õpetaja nr.1 kommentaar:
Millised pädevused ja õppeväljundid saavutasite?
Õppisin tundma ja kasutama loomingulist ja innovaatilist mõtlemist toetavaid digitaalseid õppevahendeid. Loodan, et oskan nüüd võtteid, kuidas digitaalseid vahendeid kasutades kaasata lapsi praktiliste teemade uurimisse. Kuna õppetöös on väga tähtis, et õpilased oleksid praktiliselt kaasatud õppetegevusse, siis edaspidi püüan motiveerida ka oma õpilasi neid vahendeid kasutama. Õpitud koostöövahendid aitavad planeerida tegevusi ja soodustavad õpilaste ja õpetaja loovamat lähenemist õppeülesannetesse. Oskan ka toetada õppijate reflektsiooni, kasutades koostöö vahendeid; oskan luua ja jagada uut teadmust koos teistega, õppides nii klassiruumis kui virtuaalsetes keskkondades. Väga tähtis oli kursusel see, et sai võrrelda oma töid kolleegide tööde ja mõtetega ning seega täienes ka oskus õpitud vahendeid ise paremini ära kasutada.
Mida hakkate edaspidi rakendama õppetöös?
Püüan jõudu mööda oma tundides katsetada kõiki kursusel läbivõetud ja -proovitud digitaalseid õppevahendeid ja teadmisi.
Õpetaja nr.2 kommentaar:
Kursuse käigus oli hea näha, kuidas inimesed ülesandeid erinevalt lahendasid. Seda mõjutasid erinevad oskused, ideed ja mis aine õpetaja ollakse.

Sain kinnitust, et probleemide lahendamiseks saab kasutada väga paljusid digitaalseid vahendeid. Kuid iga inimesel kujunevad välja oma lemmikud, mida ise või koos õpilastega kasutada.

Tekkis soov hakata kasutama Bloggerit enda liikumiste ja tegemiste jäädvustamiseks ja emotsioonide jagamiseks.

Sain teha koostööd teiste õpetajaga, kellega igapäevaselt kokku ei puutu. Sain teada uutest võimalustest, kuidas luua ja jagada oskusi teistega.

Õpetajad said kogemuse digitunni läbiviimisel
Õpetaja nr.1 kommentaar:
Püstitatud eesmärk, et õpilane teab Eestimaa levinumaid linde nii pildi kui ka linnulaulu järgi, sai täidetud.
Tunni tegi põnevaks arvutist video ja piltide jälgimine, linnulaulu kuulamine. Nii nagu ka lootsin, meeldis õpilastele väga „Digiloto“. Õpilased said kordamööda tulla arvuti ette ning teha valiku, põhjendada seda ning saada tagasisidet, kas valik osutus õigeks.
Järgmine kord teen tunni kindlasti arvutiklassis, et kõigil õpilastel oleks võimalus oma teadmisi proovile panna. LearningAppsi test ""Lindude hääled" on põnev jõukohane enamuses 1. klassi õpilastele.
Ühest  tunnist jäi väheks, et kasutada kõiki ideid, mida olen õppinud antud koolituselt ja ka eelnevalt, Mõtteid on palju, õpilased on piisavalt tublid arvutis toimetamises ja tulevad hästi kaasa õpetaja poolt pakutud võimalustega.
Tunnen, et praegu vajan veel ise kindlust ja aega, aga samas olen uutele väljakutsetele (mida antud koolitus pakub), avatud.
Õpetaja nr.2 kommentaar:
Õpitegevuse läbiviimine.
Õppetöö toimus frontaalses, individuaalses ja rühmatöö vormis.  Kõigepealt saime vestluse ja näidete abil selgeks teema olemuse. Seejärel asusime tegelema teooriat kinnitava praktilise tegevusega. Praktiline tegevus toimus rühmades, kus üks õpilastest oli rühmajuht, kes  korraldas tööd ja jagas ülesandeid. Tema tegi ka kokkuvõtted.
Õpetasin õpilastele seda, kuidas on võimalik mitmest sõnast moodustada uut sõna ja millise artikli see saab. Õpilased õppisid selgeks, kuidas toimub uute sõnade moodustamine, kust leida uusi liitsõnu ja kuidas nendest teha õppevahend. Gruppides ülesannet lahendades harjutasid nad koostööd (tööülesannete jagamine, nende täitmine ja tervikuks liitmine). Samuti õppisid nad, kuidas oma tehtud fotodest õppematerjali teha.
Planeerisin materjali kahele õppetunnile, tegelikult oli vaja veel ühte tundi, et teema ära lõpetada. Kauem aega võttis õpilastel oma tehtud fotodest PowerPoint esitluse valmimine. Osad õpilased ei täitnud oma grupis jaotatud ülesandeid ja ei teinud nutitelefoniga kodus vajalikke fotosid, mistõttu oldi sunnitud osaliselt kasutama internetist leitud pilte. Arvatavasti oleks mõistlik sellise töö puhul edaspidi planeerida nutitelefoniga pildistamine tunni sisse (mitte koduseks ülesandeks).
Tagasisidet sain õpilastega vesteldes. Üldiselt oli see positiivne, midagi teistmoodi tavatunnist, oli võimalik ise midagi luua. Oli ka neid, kellele selline õppekorraldus mõttetu tundus.

Õpitegevuse analüüs.
Õpitegevus täitis üldiselt oma eesmärgi, st õpilased said erinevate tegevuste kaudu selgeks liitsõnade olemuse ja nende moodustamise ning lõid ise uue õppematerjali.
Kõige enam olen rahul sellega, et ühistööna valmisid rühmadel õppematerjalid, mida saan oma edaspidises töös kasutada.
Lootsin, et antud õpitegevuse juures meeldib õpilastele kõige rohkem teha oma nutitelefoniga illustreerivaid fotosid. Kahjuks see mingil põhjusel nii ei olnud. See osa tööst tundus neile olevat kõige vastumeelsem. Võib-olla seetõttu, et nad pidid seda tegema kodutööna. Arvatavasti tuleks järgmine kord planeerida see tegevus ka tunni sisse.
Kuna selle õpitegevuse ettevalmistamiseks oli teatud põhjustel suhteliselt vähe aega, siis jäi see minu jaoks natuke pealiskaudseks. Sellise tegevuse planeerimiseks peaks varuma piisavalt ettevalmistus aega, et saaks kaaluda erinevaid võimalusi.

Samuti õppisin seda, et kui õpilastel on mingi ülesanne, mida nad peavad tegema arvuti abiga, siis ei tohiks neid olla rohkem kui 2 (vastasel korral üks teeb ja teised vaatavad heal juhul lihtsalt pealt ja igavlevad). Järgmine kord paneksingi praktilist tööd arvutiga tegema mitte rohkem kui kaks õpilast.

3. Kasvas arvutiklassi kasutamise aktiivsus
Koolitusel käimise perioodil hakkasid õpetajad julgemalt kasutama arvutiklassi, mis kindlasti on üks võimalus õppetundi muuta huvitavamaks.
4.Koostasime digiplaani ning esitasime taotluse Hitsasse digitaristu täiendamise toetuseks.
Projekt sai positiivse otsuse. Oleme planeerinud osta tahvelarvuteid. See annab taas võimaluse ainetundi huvitavamaks muuta.